piotr grobliński / 2012 /

The collages of emotions

Paweł Kwiatkowski is painter and a graphic artist. Man is in the centre of his artistic interest. The works presented in odNOWA gallery have been created during last two years with anastatic reprint technique.

Anastatic reprint technique is not very popular nowadays. It is comprised of several phases. First a photograph is reprinted into paper. Then the reprint is modified by the use of different graphic and drawing techniques. Multidimensional character of these actions is visible in the final work.

Some of Kwiatkowski’s prints are monochromatic, some are in colour (the range of colours is always limited and sophisticated) but they are all created with collage technique. On the visual level distinctive painting components (patches, colours, planes, and lines) create a coherent whole. Technical multidimensionality of actions is interwoven with multidimensional expression of the prints. Kwiatkowski’s works are saturated with strong emotions which the artist transfers onto the paper intuitively. Portrayed people express states which are as a rule outside the sphere of rationality. Those emotional states are known, experienced and lived through but they are difficult to define. The artist creates in momentum recreating what he feels but not always knowing it. To feel we don’t have to know, we don’t have to theorize nor name. The essence of Kwiatkowski’s art lies in the indescribable force of expression, which takes place not on the level of notions but on the level of images.

 

Kolaże emocji

Paweł Kwiatkowski zajmuje się grafiką i malarstwem. W centrum jego artystycznych zainteresowań znajduje się człowiek. Na prezentowanej w galerii odNOWA ekspozycji oglądać można powstałe na przestrzeni dwóch ostatnich lat portrety wykonane techniką przedruku.

Technika przedruku jest obecnie mało popularną techniką graficzną. Jest ona kilkufazowa. Najpierw fotografia jest przedrukowywana na karton. Później przedruk jest "modyfikowany" poprzez zastosowanie różnych technik graficznych i rysunkowych. W efekcie powstaje praca, w której widoczna jest wielopoziomowość działań.

Niektóre grafiki Kwiatkowskiego są monochromatyczne, niektóre barwne (wówczas gama kolorów jest jednak wąska i wysmakowana). Wszystkie zbudowane są na zasadzie kolażu. W warstwie wizualnej mocno wyróżniają się składniki obrazu (plamy, barwy, płaszczyzny, linie), które zestawione ze sobą tworzą integralną całość. Techniczna wielopoziomowość działań przenika się z wielopoziomową ekspresją grafik. Prace artysty nasycone są silnymi emocjami, które twórca przelewa na papier intuicyjnie; portretowane postaci wyrażają stany, będące z zasady poza racjonalnymi ramami. To stany przeżyte, doświadczone i znane, których jednak nie potrafimy zdefiniować. Twórca tworzy w "rozpędzie". Wyraża to, co czuje; nie zawsze jednak wie, co czuje. By czuć, nie trzeba wiedzieć; nie trzeba teoretyzować i nazywać. Istota twórczości Kwiatkowskiego zawiera się więc w nieopisywalnej sile ekspresji, rozgrywającej się nie na poziomie pojęć, a na poziomie obrazów.